top of page

GEBRUIKSVOORWAARDEN INFRASTRUCTUUR.

 

Artikel 1

De  Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) biedt aan personeel, studenten, studentenorganisaties en deelorganisaties van de partnerinstellingen Universiteit Antwerpen, Artesis Plantijn Hogeschool, Karel de Grote-Hogeschool en Hogere Zeevaartschool, de mogelijkheid om gebruik te maken van de infrastructuur van TAKEOFFANTWERP, Kleine Kauwenberg 17 te 2000 Antwerpen.
Het gebruik van deze infrastructuur is voorbehouden voor activiteiten die gerelateerd zijn aan ondernemerschap voor studenten (Student Entrepreneurship Programme). Deze beoordeling gebeurt door de beleidssecretaris van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. De infrastructuur is niet beschikbaar voor politieke activiteiten of ontspanning.  
 
Artikel 2
Derden (d.w.z. personen of organisaties die niet behoren tot de AUHA –gemeenschap zoals beschreven in artikel 1) kunnen de infrastructuur gebruiken in samenwerking met een lid of een organisatie van de AUHA-gemeenschap.

 

Artikel 3
Alle aanvragers dienen de voorziene procedureregels voor aanvraag en gebruik stipt na te leven.

 

Artikel 4

Er zijn verschillende formules.

1             Gebruik van een vergadertafel

Voor het reserveren van een vergadertafel (tot 14 personen) volstaat het om een aanvraag in te dienen via de website www.takeoffantwerp.be. De aanvrager krijgt elektronisch de bevestiging of afwijzing van de reservatie. Een dergelijke huur beslaat een tijdsblok van 2 uur. Dit gebruik is gratis en voorbehouden voor leden van de AUHA-gemeenschap. Activiteiten die curriculum gerelateerd zijn krijgen voorrang.

2             Gebruik van de co-working ruimte op werkdagen

      De gedeeltelijke of volledige co-working ruimte kan beschikbaar worden gesteld voor lezingen, seminaries, workshops en aanverwante activiteiten die gerelateerd zijn aan ondernemerschap voor studenten. Dit gebeurt per dagdeel (9 tot 13 uur, 14 tot 18 uur). In principe blijft de catering-ruimte beschikbaar voor de andere gebruikers. De aanvraag moet met omschrijving van de activiteit, de relatie met ondernemerschap voor studenten en voorziene aantal deelnemers elektronisch ingediend worden via reserveren@takeoffantwerp.be. De aanvraag moet verzonden zijn minimaal 14 kalenderdagen voor de datum van de geplande activiteit. De aanvrager krijgt elektronisch de bevestiging of afwijzing van de aanvraag.

      Deze formule kan niet gebruikt worden tijdens de periodes die in de kalender (www.takeoffantwerp.be) zijn aangeduid als studietijd. Voor deze formule kan een vergoeding gevraagd worden.

3             Gebruik van de co-working ruimte buiten de vaste openingsuren

      Op werkdagen na 19 uur, tijdens de weekends en op sluitingsdagen van TAKEOFFANTWERP kan de volledige infrastructuur (co-working en catering ruimte) beschikbaar worden gesteld aan leden van de AUHA-gemeenschap voor lezingen, seminaries, workshops en aanverwante activiteiten die gerelateerd zijn aan ondernemerschap voor studenten. De aanvraag moet met omschrijving van de activiteit, de relatie met ondernemerschap voor studenten en voorziene aantal deelnemers elektronisch ingediend worden via

reserveren@takeoffantwerp.be. De aanvraag moet verzonden zijn minimaal 14 kalenderdagen voor de datum van de geplande activiteit. De aanvrager krijgt elektronisch de bevestiging of afwijzing van de aanvraag. Voor dit soort activiteiten moeten er tevens afspraken gemaakt worden met de cateringservice van TAKEOFFANTWERP via catering@takeoffantwerp.be. De AUHA kan per aanvraag bijzondere voorwaarden stellen bij deze formule. Voor deze formule kan een vergoeding gevraagd worden.

4             Gebruik van TAKEOFFANTWERP voor andere doeleinden

      Tijdens de weekends en op sluitingsdagen van TAKEOFFANTWERP kunnen in samenwerking met de cateraar activiteiten georganiseerd worden die minder direct gerelateerd zijn met ondernemerschap voor studenten. Deze activiteiten mogen op geen enkele verwijzen naar TAKEOFFANTWERP, het Student Entrepreneurship Programme of de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen.

 

Artikel 5

Het aanbieden van drank en voedsel is exclusief toegewezen aan de catering van TAKEOFFANTWERP.

 

 

Artikel 6

In principe wordt de infrastructuur ter beschikking gesteld zoals die is, zonder bijkomend materiaal voor projectie, geluidsversterking enz. De standaardopstelling is deze met drie grote vergadertafels aan de ene zijde van de cateringruimte en een werkbalie aan de andere zijde. Bijkomende vragen zullen mits opname in de aanvraag, individueel worden beoordeeld en beantwoord. Er kan daarvoor een vergoeding worden gevraagd.

 

Artikel 7

De aanvrager draagt er persoonlijk zorg voor dat de infrastructuur met zorg wordt gebruikt. De aanvrager zorgt er voor dat de lokalen zich bij het einde van het gebruik in dezelfde staat bevinden als bij de aanvang. Tenzij anders afgesproken staan de meubels op de oorspronkelijke plaats.

-     De gebruiker mag uitsluitend gebruik maken van de plek die werd toegewezen voor het doel dat hij uitdrukkelijk en vooraf vermeldt in de aanvraag. Andere lokalen en verdiepingen mogen niet betreden worden, met uitzondering van het sanitair. De gebruiker draagt hierin de verantwoordelijkheid.

-     De activiteiten van de gebruiker mogen het normale verloop van andere activiteiten in het gebouw op geen enkele manier hinderen.

-     De gebruiker moet de toegang voor eventuele andere parallelle gebruikers van andere ruimte in het gebouw steeds vrij laten en garanderen, ook indien er een eigen toegangscontrole zou worden ingeschakeld.

-     De gebruiker mag de zaal niet aan derden afstaan.

-     De gebruiker respecteert de aangevraagde en overeen gekomen start- en sluitingstijden van zijn aanvraag.

-     De gebruiker zorgt voor toezicht en is verantwoordelijk voor alle vormen van beschadiging, verlies en/of diefstal van materialen. De gebruiker is tevens verantwoordelijk voor alle schade die aan het gebouw toegebracht werd tijdens het verloop van de activiteit.

-     Vanaf het ogenblik van het openen van de zaal tot en met het sluiten van de zaal is de gebruiker verantwoordelijk voor de ruimte. Er dient steeds een verantwoordelijke ter plaatse te blijven.

-     TAKEOFFANTWERP en haar afgevaardigden hebben steeds het recht en de mogelijkheid om op elke ogenblik toezicht uit te oefenen op het gebruik van de infrastructuur.

-     Bij het opstellen, afbreken en tijdens de activiteiten zorgt de gebruiker ervoor dat steeds zeer zorgvuldig wordt omgesprongen met de infrastructuur.

-     Vrije passage van alle gebruikers dient gevrijwaard en getolereerd te worden.

-     Eigen meegebrachte apparaten mogen het netwerk niet overbelasten of schade veroorzaken aan de zaal of technische uitrusting. Het plaatsen, door de gebruiker, van om het even welk materieel geschiedt op eigen risico.

-     In het hele gebouw geldt een rookverbod.

-     Dieren zijn niet toegelaten, tenzij assistentiehonden.

-     Het is niet toegelaten, noch aan de gevel, noch aan de inkom, noch aan de wanden affiches, vlaggen of wimpels te hangen van de gebruiker en/of zijn organisatie of vereniging. Een discrete bewegwijzering om bezoekers te leiden is toegelaten, voor zover dit vooraf werd afgesproken en goedgekeurd.

 

Artikel 8

De aanvrager draagt er persoonlijk zorg voor dat de activiteiten geen extra hinder betekenen voor de omwonenden en de buurt.

 

Artikel 9 
De beleidssecretaris van de associatie kan de activiteit weigeren wanneer deze afwijkt van de in artikel 1 vermelde clausule. De activiteit kan daarenboven ook geweigerd worden: 
1° indien met grote waarschijnlijkheid kan worden voorzien dat de geplande activiteiten niet vreedzaam zullen verlopen en schade aan personen of zaken zal worden toegebracht;
2° indien de opzet van de activiteiten in strijd is met de openbare orde;
3° indien de opzet van de activiteiten duidelijk strijdig is met de doelstellingen van de AUHA, zoals deze in de statuten en de missie zijn omschreven;
4° indien blijkt dat de activiteiten georganiseerd door de aanvrager, in het verleden aanleiding gaven tot ongeregeldheden;
5° indien het gaat om activiteiten waarvan vaststaat of voorzien wordt dat zij niet zullen geëindigd zijn voor middernacht;
6° indien het gaat om activiteiten waarvan vaststaat of vermoed wordt dat zij een commercieel oogmerk hebben.
De uitdrukkelijke gemotiveerde weigeringsbeslissing wordt schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld. 

bottom of page